Wikia


It Testamint is een Isselse bewerking van een kort toneelstuk van Heijermans. Het verhaal is eenvoudig: nadat de boer is overleden, raken de kinderen, die uit twee huwelijken komen, slaags over de erfenis. Ze besluiten alsnog een testament op te stellen. Joppe, "die net zo spreekt als vader", verkleedt zich als de boer. Ze laten de notaris komen, die er intrapt. Maar als Joppe het testament iets anders uitspreekt dan afgesproken - natuurlijk in zijn eigen voordeel - komt alles toch nog uit.


1.

Yn ráp bidlarrúm. Toun, Klare, Kneal, Joppe end Great byja hur ang na den bedde.


Kneal: Hy's doad.

Toun: Dy lyjs it !

Joppe: Skós'd him nei rekla dy ?

Klare: Syn oai, dej tein...

Kneal: Hald him ynn kearse by.


Great jit den kearse end haldt den flamme den doade by.


Kneal: Wat ik kwad, ne? Hy's doad.

Toun: Ja hy, hy is doad. Hy ielerd !

Great: Na na ! Hy bleot ons fâr...

Toun: Det siet nei an ! Ad hy him net an dynn mour binden had, had wyt nu lók twear wenn for den dele ! Won erwet nu den ? Ielerd hie wâr, gienn testamint ta stella... !

Kneal: Det wits'd net.

Toun: Hy het it seid, juster nei !

Joppe: O, o... Won hou him sou ta lein deit ? Sou ta sterwa ?

Toun: Ik for mei, ik wein net dela mej uskn ! Klare end ik bein af den earstn byndin; oar mour het den peihat indenn, uskar is fram dej koan wei grepen ! Ik jeon gienn sint !

Joppe: Dy kins ak net jeon. Wyt wein nema ! Wyt noad dei net, by Gode !

Toun: Ah ? Dy kins fon mei ynn boul....

Great: Strej net !

Kneal: Ja it, wearta streja? Ik wit wiesar.

Toun: Wat wits'd wiesar?

Kneal: Wal, giene in durpe het in den lokke dat fâr sterwa denn had, ne ?

Toun: Wat wuls mit det ?

Kneal: Noa... hei deit. Sy weta lók det hy sik wâr, ne ? Ad wy synn bedde heula end ien onsar in den árn lein doat ... syn musse our den hoade ... den kinna wy den notar nomma leta end ynn testamint stella na onsarn sinne. End moarn skina wy na alle det fâr doad is. It notar merket njed des, ad wy den groatn lampe ablowa end den lujln lijta. Noa wat ?

Toun: Skád end donr....

Joppe: Won wing deare lein ?

Kneal: Dy selfij ! Dy sprekt jajt liek fâr.


Yn stild. Sy tjika na inár. Toun klept dej beddedoar ta end set ynn stol for dej.


Toun: Det deit is net iel. Gien hane kryt for den. Ak hó ta dela ? Uskn skeot net hyn, jit honrlejar !

Kneal: Ah tjêl, ad'd sou doas, den skeot hier njed, at den alle net ! Nims dy mej

Klare den huse, den pleats, dej koan – den nim wyt den lang. Den hein je den ourdele.

Klare: Dy wuls ah, ja dy ! Uskn den lang... ! Nin ik, dearin trej ik net !

Great: Jeon oarn den huse end den pleats den.

Kneal: Lit ons nu net stroaia onsarn tied hengende. Great, noms dy den notar, dette hy hiere komt. Kinna wy fjurt in wile den soad fien heira. Dy kwejs net árs ane det fâr in sterwe lêt end dat er in dêde tujenda noadt. Alla dy, sestr !

Toun: Ik hei gienn teain mit dje den lang nemende, ak it heu end it hawe bein oar...

Kneal: Det wein wy tjika. Sit noa ris an. Den kweja wy ons!


2.


It notar komt for, mit dej skruwar end Great. In den bedde om reit lêt Joppe, mit den musse sinar fâr dej oai for. De ara guta.


Notar: An, an, tjêl Bas – bins'd detseare at den slête ? An, an, mantse, wat fengs'd an.

Joppe: It rint for ende, heir notar... myn hart... myn hart...

Notar: Wuls'd den dynn testamint stella?

Joppe: Ja ik, heir... O ! Wat sik bin ik ! O !

Notar: (an dej skruwar) Skik jen diske den bedde near end lijt it wat.

Joppe: Ak nin, nin ! Gien lijt! Myn oai argnusa gienn lijt ! O ! O !

Notar: Reit, reit. Al dy wuskes... Jong, won wing it denka. For twie dê wâr er nei by mei!

Toun: By dei?

Notar: Ja hy, ja. End kwad njeddes.

Toun: It wanlok kriekt oural.

Notar: Wanlok is it, ja it. Det wanlok. Ajes, tjêl Bas, al lêt rea.

Joppe: Den spú dy, ik bin go ta wiek for ta sprekka.

Notar: Ik sit rea.

Joppe: Mynn bidlarin jeon ik dej tjuddir minar earstn byndin...

Notar: ... Sei dej nâma !

Joppe: Ik fúl me det hyj... Spú dy dok ! Mynn seun Toun end mynn dojt Klare.

Toun: Dank na dei, fâr.

Klare: O tate, ik dank dei !

Notar: Sst ! Sst ! Hes'd it boked, skruwar ?

Skruwar: Ja ik, heir.

Joppe: It pleats is for myn tjuddir des twiedn byndins...

Toun: Dy lyjs it !

Notar: Skám dei, Toun ! Wat jit dy, dynn sterwendn fadar detwies ta sein !

Kneal: Ja dy, fâr wit domes wat er doat. Uskn it bidlarin, oarn it pleats.

Toun: Ak det is it bestêd net !

Notar: Yn kwenn bestêd is njed. End swyj af nu an !

Joppe: Ja dy, Toun, dy sleit seun – ojt ik enterwe dei ! It pleats lit ik dej tjuddir minar earstn byndin, Kneal, Joppe end Great.

Toun: Na, dy lyjs it.

Notar: Swyj dok ! skruwar, bok den wusk des sterwendn.

Toun: (in stild) Won hald my al flyj ik him an?

Kneal: (tys in stild) Noa hy, walk yn olikerd, hy Joppe. Na den had wyt den rête al net!

Notar: Wy bein det far, tjêl Bas.

Joppe: De koan bein for mynn seun Toun end for mynn dojt Klare.

Klare: Ja, ak it pleats dear tys by, arstês'd wal, Joppe ?

Kneal: (Arskrokken) Joppe, Joppe? Hy Joppe is na den lang.

Klare: Na, ik kwej...

Notar: Sst ! Y bêt ta blama ! (An Joppe) Kom an, tjêl.

Joppe: End den lang, den heu, den stals... jeon ik mynn seune dewalk ik meast lief... myn seun Joppe.

Kneal: Waljajt, dat arstein ik nei !

Klare: Fúlminsk !

Great: Bedryjar !

Toun: By den almête, by, by.

Notar: Stild, stild! Jed diesliek hei ik nimrnei senn !

Toun: Na, it skiet net !

Kneal: Njed skiet desse !

Klare: Ik skreap him det jeare dej oai út !

Notar: Ik moat eu bidda den rúm ta arleta. Y bêt blámlik end skandlik.

Toun: Dy skruws gienn woard desse!

Joppe: Wat yn sleit tjuddir, o, o !

Kneal: Synn bedde út ! Út den, út !

Toun: Tein him by dej poata !

Klare: Eremiet !

Great: Jit dej deks af den bedde. Út den, dyw !

Notar: Dies fleot our alle ! Ik wein bok mâka des !

Toun: Wat bok ? Skó dok, it is myn breor Joppe det hier lêt !

Notar: (Mit den lijte) Bins dy it, Joppe ?

Joppe: Jit hoa. Arseiar !

Notar: Ak... wear is it bidlar ?

Kneal: Ópt dej luka des árn beddes Hier lêt er !

Notar: Lijt den anlit. It doade lêt mit ópn mong end ópn oai.

Tjêl Bas? Tjêl Bas!
Gien lúd.