Wikia


Het Kronenburgs heeft een groot aantal sterke werkwoorden. Weergegeven zijn steeds de infinitief, de do-vorm (de voorkeursvorm van de tweede persoon enkelvoud indicatief presens), het preteritum (indicatief) en het deelwoord. Van de infinitief worden de indicatief presens afgeleid (m.u.v. de do-vorm en de derde persoon enkelvoud) alsook de conjunctief presens. Van de do-vorm wordt de derde persoon enkelvoud van de indicatief presens afgeleid. Van het deelwoord wordt de conjunctief preteritum afgeleid. De vormen van het werkwoord kamje (komen) luiden dus als volgt:

 • ind. pres.: ik kam, do kuomst/jee kam, hi/si/it kuom, wi kam, jo kam, ha kam
 • con. pres.: ik kamje, do kamjest/jee kamje, hi/si/it kamje, wi kamje, jo kamje, ha kamje
 • ind. pret.: ik/do/jee/hi/si/it/wi/jo/ha kaam
 • con. pret.: ik/do/jee/hi/si/it/wi/jo/ha kome


a|a|e|aEdit

 • faldje-faldst-fel-fallen (vallen)
 • haldje-haldst-hel-hallen (houden)

a|a|o|aEdit

 • fangje-fangst-fong-fangen (vangen)

a|uo|aa|oEdit

 • kamje-kuomst-kaam-komen (komen)

aa|ee|eo|aaEdit

 • bedraagje-bedreegst-bedreog-bedragen (bedragen)
 • blaasje-bleest-bleos-blasen (blazen)
 • draagje-dreegst-dreog-dragen (dragen)
 • faarje-feerst-feor-faren (varen)
 • laatje-leetst-leot-laten (laten)
 • waagje-weegst-weog-wagen (durven)
 • waaksje-weekst-weoks-waaksen (groeien)

e|e|aa|ooEdit

 • wenje-wenst-waan-wonen (wonen)

e|e|o|oEdit

 • helpje-helpst-holp-holpen (helpen)
 • melkje-melkst-molk-molken (melken)
 • skelje-skelst-skol-skollen (schelden)
 • smeltje-smeltst-smolt-smolten (smelten)
 • trefje-trefst-trof-troffen (treffen)
 • trekje-trekst-trok-trokken (trekken)
 • wenje-wenst-won-wonnen (winden)

ea|ea|a|eaEdit

 • stearje-stearst-star-stearren (sterven)

ea|ea|a|iEdit

 • geneasje-geneast-genas-genissen (genezen)
 • leasje-least-las-lissen (lezen)

ea|ea|e|eEdit

 • leapje-leapst-lep-leppen (lopen)
 • skeapje-skeapst-skep-skeppen (scheppen)

ea|ea|o|oEdit

 • kearje-kearst-korf-korren (kerven)
 • swearje-swearst-sworf-sworren (zwerven)
 • tearsje-tearst-torsk-torsken (dorsen)
 • wearpje-wearpst-worp-worpen (werpen)

ea|i|o|oEdit

 • beargje-birgst-borg-borgen (bergen)
 • feargje-firgst-forg-forgen (maken)
 • seangje-singst-song-songen (zingen)
 • steankje-stinkst-stonk-stonken (stinken)

ea|uo|uo|uoEdit

 • bedearje-beduorst-beduor-beduorren (bederven)
 • ferdearje-ferduorst-ferduor-ferduorren (verderven)

ee|ea|a|eeEdit

 • eetje-eatst-at-eten (eten)

eou|ee|eo|aaEdit

 • greouje-greefst-greof-grawen (graven)

eou|i|ea|eouEdit

 • bleouwje-blifst-bleaf-bleouwen (blijven)
 • feoutje-fitst-feat-feouten (vechten)
 • fleoutje-flitst-fleat-fleouten (vlechten)
 • kleouwje-klifst-kleaf-kleouwen (klimmen)
 • preouwje-prifst-preaf-preouwen (proeven)
 • reouwje-rifst-reaf-reouwen (rijgen)
 • skreouwje-skrifst-skreaf-skreouwen (schrijven)
 • treouwje-trifst-treaf-treouwen (duwen)
 • weouwje-wifst-weaf-weouwen (wuiven)
 • wreouwje-wrifst-wreaf-wreouwen (wrijven)

i|ea|a|iEdit

 • bidje-beadst-bad-bidden (bidden)
 • fergytje-fergeatst-fergat-fergytten (vergeten)
 • fritje-freatst-frat-fritten (vreten)
 • gybje-geafst-gaf-gybben (geven)
 • hitje-heatst-hat-hitten (heten)
 • mitje-meatst-mat-mitten (meten)
 • sitje-seatst-sat-sitten (zitten)

i|i|aa|oEdit

 • wirje-wirst-waard-worden (worden)

i|i|aa|ooEdit

 • befilje-befilst-befaal-befolen (bevelen)
 • brikje-brikst-braak-broken (breken)
 • nimje-nimst-naam-nomen (nemen)
 • sprikje-sprikst-spraak-sproken (spreken)
 • stikje-stikst-staak-stoken (steken)
 • wrikje-wrikst-wraak-wroken (wreken)

i|i|ee|eeEdit

 • bitje-bitst-beet-beten (bijten)
 • snidje-snidst-sneed-sneden (snijden)

i|i|o|oEdit

 • begynje-begynst-begon-begonnen (beginnen)
 • binje-binst-bon-bonnen (binden)
 • blinkje-blinkst-blonk-blonken (blinken)
 • drinkje-drinkst-dronk-dronken (drinken)
 • entgynje-entgynst-entgon-entgonnen (ontginnen)
 • ferswinje-ferswinst-ferswon-ferswonnen (verdwijnen)
 • finje-finst-fon-fonnen (vinden)
 • gyldje-gyldst-gold-golden (gelden)
 • glimje-glimst-glom-glommen (glimmen)
 • hingje-hingst-hong-hongen (hangen)
 • klimje-klimst-klom-klommen (klimmen)
 • klinkje-klinkst-klonk-klonken (klinken)
 • mingje-mingst-mong-mongen (mengen)
 • rinje-rinst-ron-ronnen (rennen)
 • sinkje-sinkst-sonk-sonken (zinken)
 • skynkje-skynkst-skonk-skonken (schenken)
 • skrikje-skrikst-skrok-skrokken (schrikken)
 • slinkje-slinkst-slonk-slonken (verminderen)
 • spinje-spinst-spon-sponnen (spinnen)
 • springje-springst-sprong-sprongen (springen)
 • sprintje-sprintst-spront-spronten (hardlopen)
 • swimje-swimst-swom-swommen (zwemmen)
 • swingje-swingst-swong-swongen (draaien)
 • swinkje-swinkst-swonk-swonken (zwenken)
 • tingje-tingst-tong-tongen (dingen)
 • twingje-twingst-twong-twongen (dwingen)
 • winje-winst-won-wonnen (winnen)
 • winkje-winkst-wonk-wonken (wenken)
 • wringje-wringst-wrong-wrongen (wringen)

i|uo|ea|eeEdit

 • gytje-guotst-geat-geten (gieten)
 • skytje-skuotst-skeat-sketen (schieten)

i|uo|oo|ooEdit

 • dikje-duokst-dook-doken (duiken)
 • fligje-fluogst-floog-flogen (vliegen)
 • genitje-genuotst-genoot-genoten (genieten)
 • glipje-gluopst-gloop-glopen (sluipen)
 • kripje-kruopst-kroop-kropen (kruipen)
 • likje-luokst-look-loken (sluiten)
 • rikje-ruokst-rook-roken (ruiken)
 • slipje-sluopst-sloop-slopen (sluipen)
 • slitje-sluotst-sloot-sloten (sluiten)
 • snitje-snuotst-snoot-snoten (snuiten)

ii|i|ee|eeEdit

 • beliidje-belidst-beleed-beleden (belijden)
 • beswiikje-beswikst-besweek-besweken (bezwijken)
 • bliikje-blikst-bleek-bleken (blijken)
 • gliidje-glidst-gleed-gleden (glijden)
 • kniipje-knipst-kneep-knepen (knijpen)
 • riidje-ridst-reed-reden (rijden)
 • skytje-skytst-skeet-sketen (schijten)
 • sliitje-slitst-sleet-sleten (slijten)
 • smiitje-smitst-smeet-smeten (smijten)
 • spiitje-spitst-speet-speten (spijten)
 • striidje-stridst-streed-streden (strijden)
 • striikje-strikst-streek-streken (strijken)
 • wiikje-wikst-week-weken (wijken)
 • wiitje-witst-weet-weten (wijten)

ii|i|ei|eeEdit

 • kriigje-krigst-krei-kregen (krijgen)
 • spiigje-spigst-spei-spegen (spugen)

ii|uo|ea|eeEdit

 • kysje-kuost-keas-kesen (kiezen)
 • liigje-luogst-leag-legen (liegen)

ii|uo|oo|eEdit

 • ferliisje-ferluost-ferloor-ferlerren (verliezen)
 • friisje-fruost-froor-frerren (vriezen)

ii|uo|oo|eeEdit

 • biidje-buodst-bood-beden (bieden)

o|ou|oo|oEdit

 • skopje-skoupst-skoop-skoppen (schoppen)

oo|uo|oo|ooEdit

 • stoje-stuofst-stoof-stowen (stuiven)

u|ou|oo|uEdit

 • rupje-roupst-roop-ruppen (roepen)