Wikia


HET VERDRAG VAN ARALETHE (zoals laatstelijk gewijzigd op 22 september 1996 in Vila do São Fernão, São Antonio)

Zijne Majesteit de Koning van Karstonia, Zijne Majesteit de Koning van Palmyra, Zijne Majesteit de Koning van Seppië, Hunne Excellenties de Presidenten van Vixatië, Zijne Excellentie de President van Yamba;

 • Gelet op het bepaalde in het Handvest der Verenigde Naties;
 • In de overtuiging dat de steeds hechtere samenwerking tussen de volkeren de internationale vrede en veiligheid dient;
 • Vastberaden de aan hun Staten ten grondslag liggende waarden te eerbiedigen en te bevorderen;
 • Overwegende en wensende dat door een steeds nauwere samenwerking tussen hun Staten de welvaart van hun volkeren vergroot wordt;
 • Vastbesloten door hun samenwerking de stem van de niet gebonden Staten te doen versterken;

Hebben besloten over te gaan tot de oprichting van een Aardse Geofictieve Liga.

Eerste titel: algemene bepalingen Edit

Art. 1. Voor de toepassing van dit verdrag wordt verstaan onder:

 • a) De A.G.L.: De Aardse Geofictieve Liga;
 • b) De Liga: De A.G.L.
 • c) Het Verdrag: Het Verdrag tot oprichting der A.G.L., opgemaakt te Aralethe;
 • d) De Oprichters: De Verdragsluitende Partijen;
 • e) De Lidstaten: De Ondertekenaars van het Verdrag;
 • f) De Conferentie: De gemeenschappelijke vergadering der Lidstaten en Geassocieerde Lidstaten.

Art. 2 De Liga kent Lidstaten, Geassocieerde Lidstaten, Organisaties en Instellingen.

Tweede titel: de beginselen der liga Edit

Art. 3 Bij het Verdrag richten de Verdragsluitende Partijen tesamen een A.G.L. op.

Art. 4 De Liga stelt zich ten doel:

 • -1 Het bevorderen van handelscontacten tussen de Lidstaten;
 • -2 Het bevorderen van de politieke samenwerking tussen de Lidstaten;
 • -3 Het stimuleren van de culturele en sportieve betrekkingen;
 • -4 Het handhaven en verbeteren van het leefmilieu in de Lidstaten.

Art. 5 Ten einde de in het voorgaand artikel geformuleerde doelstellingen te bereiken, ontplooit de Liga de navolgend te noemen activiteiten:

 • a) Het tenminste éénmaal per jaar doen plaats vinden van de Conferentie;
 • b) Het gemeenschappelijk ontplooien van wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten, de ruimtevaart betreffende;
 • c) Het sluiten van handelsovereenkomsten tussen de Lidstaten;
 • d) Het tot stand brengen van een vrijhandelszone;
 • e) Het doen codificeren van Algemene Rechtsbeginselen en Fundamentele Vrijheden;
 • f) Het bevorderen van culturele en sportieve activiteiten in de Lidstaten;
 • g) Het bevorderen van het onderzoek naar en het gebruik van atoomenergie voor vreedzame doeleinden;
 • h) Het tot stand brengen van een onderzoeksbureau inzake het leefmilieu in de Lidstaten;

Art. 6 Ter vervulling van de haar opgedragen taken draagt de Liga zorg voor de oprichting en instandhouding van de volgende Organisaties en Instellingen:

 • a) Een Aardse Ruimtevaart Organisatie, A.R.O. te noemen; (verdrag gewijzigd op 22 september 1996: ARO opgeheven)
 • b) Een Economisch Samenwerkingsverband;
 • c) Een Gerechtshof der Liga, te vestigen in een der Lidstaten;
 • d) Een Organisatie ter bevordering van het onderzoek naar en het gebruik van atoomenergie voor vreedzame doeleinden;
 • e) Een Instelling die zorg draagt voor de bestudering van de toestand van het leefmilieu in de Lidstaten en dienaangaande adviezen zal verstrekken.

Art. 7

 • -1 De Lidstaten verbinden zich, ten einde de doelstellingen der Liga te bereiken, de bepalingen van het Verdrag na te leven en mede te werken aan de totstandkoming van regelingen die de doelstellingen bevorderen;
 • -2 Het bepaalde in lid 1 zal niet op een dusdanige wijze worden uitgelegd, dat het de soevereiniteit der Lidstaten inperkt.

Art. 8 De Lidstaten verplichten zichzelve:

 • -1 voor 1 januari 1987 te doen oprichten de A.R.O.;
 • -2 voor 1 juni 1988 zorg te dragen voor een Economische Samenwerkingsverband;
 • -3 voor 1 januari 1989 te doen oprichten een Organisatie ter bevordering van het onderzoek naar en het gebruik van atoomenergie voor vreedzame doeleinden;
 • -4 voor 31 december 1990 zorg te dragen voor de oprichting van een Gerechtshof der Liga;
 • -5 Zo spoedig mogelijk te komen tot de oprichting van een Instelling die zorg draagt voor de bestudering van de toestand van het leefmilieu in de Lidstaten en dienaangaande adviezen zal verstrekken.

Art. 9 Nadere bepalingen de Organisaties en Instellingen betreffende worden bij afzonderlijk Verdrag gereeld;

Derde titel: de Conferentie Edit

Art. 10

 • -1 De Conferentie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de regeringen der Lidstaten en Geassocieerde Lidstaten;
 • -2 De plaats waar de Conferentie zal plaatsvinden wordt bij nadere regelgeving vastgesteld.

Art. 11

 • -1 De Conferentie is het hoogste besluitnemende orgaan binnen de Liga.
 • -2 Zij besluit bij meerderheid van stemmen;
 • -3 Bij nadere regelgeving wordt het stemrecht der Geassocieerde Lidstaten vastgesteld;

Art. 12 De Conferentie beslist over zaken betreffende de uitvoering van de aan de Liga in de Verdragen opgelegde taken en verplichtingen.

Vierde tiel: het Secretariaat Edit

Art. 13 Ter coördinatie van de in de tweede titel genoemde doelstellingen onderhoudt de Liga een Secretariaat, te noemen Secretariaat der A.G.L., te vestigen in Prisce.

Art. 14

 • -1 Aan het hoofd van het Secretariaat staat de Secretaris-Generaal;
 • -2 De Secretaris-Generaal wordt voor een ambtstermijn van vier jaren gekozen uit één der Lidstaten;
 • -3 De Secretaris-Generaal wordt gekozen door de Conferentie;

Art. 15

 • -1 De Secretaris-Generaal wordt bij zijn werkzaamheden bijgestaan door de Staf van het Secretariaat;
 • -2 Hun werkzaamheden, samenstelling en verkiezing zullen bij nadere regelgeving worden vastgesteld;

Art. 16 De Secretaris-Generaal en zijn Staf opereren bij de uitvoering van hun werkzaamheden onafhankelijk van de Seppische regering en de regeringen der overige Lidstaten.

Art. 17

 • -1 Na ommekomst van de ambtstermijn van de Secretaris-Generaal treedt deze onverwijld af;
 • -2 De Secretaris-Generaal is ten hoogste twee maal achtereen herkiesbaar.

Art. 18

 • -1 Bij overlijden van de Secretaris-Generaal komt de Conferentie ten spoedigste bijeen ten einde een nieuwe Secretaris-Generaal te benoemen;
 • -2 Bij gebleken onbekwaamheid van de Secretaris-Generaal komt de Conferentie ten spoedigste bijeen, ten einde een opvolger te benoemen;
 • -3 Is de Secretaris-Generaal door enige lichamelijke of geestelijke aandoening niet in staat zijn ambt naar behoren uit te oefenen, dan komt de Conferentie ten spoedigste bijeen om een vervanger te benoemen;
 • -4 In de periode dat de Secretaris-Generaal door enige oorzaak niet in staat is zijn ambt naar behoren uit te oefenen en de Conferentie nog niet bijeen is geweest, wordt bij nadere regelgeving een vervanger aangewezen.

Vijfde titel: de toetreding Edit

Art. 19

 • -1 Staten die voldoen aan de in het Verdrag gestelde eisen kunnen, nadat zij daartoe een schriftelijk verzoek met toelichting aan het Secretariaat hebben gericht, door de Conferentie tot Geassocieerd Lidstaat worden gekozen;
 • -2 Het Geassocieerd Lidmaatschap is voor de duur van één jaar;
 • -3 De Conferentie kan om klemmende redenen beslissen dat het Geassocieerd Lidmaatschap met ten hoogste één jaar verlengd wordt.

Art. 20 De Geassocieerde Lidstaat zal, ten spoedigste na haar verkiezing daartoe, kenbaar maken tot welke verdragen, de Organisaties en Instellingen de Liga betreffende, zij toe zal treden.

Art. 21 De Conferentie beslist na ommekomst van de gestelde termijn of de Geassocieerde Lidstaat aan de in de Verdragen gestelde eisen voldoet en beslist terzake over de toetreding van de Geassocieerde Lidstaat tot het Lidmaatschap der A.G.L.

Zesde titel: beëindiging van het lidmaatschap Edit

Art. 22 Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door vrijwillige uittreding of uitzetting uit het Lidmaatschap.

Art. 23

 • -1 Vrijwillige uittreding geschiedt door opzegging van het Lidmaatschap;
 • -2 De uittredende Lidstaat meldt het besluit ten spoedigste, met opgaaf van redenen aan het Secretariaat.

Art. 24

 • -1 Blokkeert een Lidstaat op fundamentele wijze de besluitvorming der Liga, komt zij haar verplichtingen krachtens de Verdragen niet of onvoldoende na, laat zij tweemaal zonder afbericht verstek gaan op de Conferentie of voldoet zij op enige andere wijze niet meer aan de eisen genoemd in het Verdrag, dan kan de Conferentie besluiten, met opgaaf van redenen, deze Lidstaat uit de Liga te zetten;
 • -2 Deze uitzetting treedt op de eerstvolgende Conferentie in werking;
 • -3 In de periode tussen het besluit tot uitzetting en de eerstvolgende Conferentie geldt de uit te zetten Lidstaat als geschorst;
 • -4 In deze periode heeft deze Lidstaat geen stemrecht;
 • -5 Namens de geschorste Lidstaat kunnen gedurende de schorsing geen functies worden uitgeoefend.

Art. 25 Gedurende de periode van schorsing heeft de uit te zetten Lidstaat de gelegenheid aan de bezwaren der Conferentie tegemoet te komen en haar beleid ter zake aan te passen.

Art. 26 Na definitieve uitzetting heeft de uitgezette Lidstaat de mogelijkheid beroep in te stellen tegen de beslissing van de Conferentie bij het Gerechtshof der Liga.

Zevende titel: slotbepalingen Edit

Art. 27

 • -1 Het Verdrag treedt in werking nadat alle Verdragsluitende Partijen op de in hun respectievelijke Grondwetten voorgeschreven wijze tot ratificatie zijn overgegaan;
 • -2 Ten aanzien van overige Lidstaten geldt het Verdrag na ratificatie door hun parlementen;
 • -3 Het in de voorgaande leden gestelde geldt niet ten aanzien van protocollair gestelde uitzonderingen.

Art. 28 De ratificatie-aktes worden gedeponeerd bij de regering van het Koninkrijk Seppië.

Art. 29

 • -1 De kosten van de Liga worden naar evenredigheid gedragen door de Lidstaten en de Geassocieerde Lidstaten;
 • -2 Het in het voorgaande lid bepaalde wordt bij nadere regeling vastgesteld.

Art. 30 De tekst van het Verdrag is opgesteld in de Engelse, de Karstoniaanse, de Seppische, de Vixatische en de Yambaanse taal, welke alle gelijkelijk authentiek zijn.

Art. 31 Het Verdrag kan worden aangehaald als 'Het Verdrag Van Aralethe Tot Oprichting Van Een Aardse Geofictieve Liga Van 2 Maart 1986.'

Gedaan te Aralethe, de tweede maart negentienhonderdzesentachtig.

Voor Karstonia: Christian II

Voor Palmyra: Marc

Voor Seppië: Gemas II Crea Teburi

Voor Vixatie: Dlarioth

Voor Yamba: Leonardu Bylmar