Wikia


HET VERDRAG VAN JARJANA Verdrag der Aardse Geofictieve Liga ter Bescherming van de Fundamentele Rechten en Vrijheden van de Burgers der Lidstaten

Preambule Edit

Zijne Majesteit de Koning van Karstonia; Zijne Excellentie de President van de Republiek der São Antonio Eilanden; Hare Majesteit de Koningin van Seppië;

 • -In de Overtuiging dat de waarborg van de Mensenrechten van het hoogste belang is, en versterkt wordt door codificatie;
 • -Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en gerechtigheid en vrede op de wereld, welke hiervan het uitvloeisel zijn;

Zijn het volgende overeengekomen:

Art. 1 Hierbij verklaren de ondertekenende lidstaten te zijn gekomen tot het opstellen van een Verdrag van de Liga voor de bescherming van de fundamentele Rechten en Vrijheden van de Burgers der Lidstaten, en verklaren en verzekeren hierbij dat deze rechten en vrijheden voor een ieder geldend zijn, die onder hun rechtsmacht valt.

Eerste Afdeling. Van de rechten Edit

Art. 2 Een ieder heeft een natuurlijk recht op Leven. Niemand mag op enige grond van het Leven worden beroofd, dan na een wettelijk vonnis van een onafhankelijke rechtbank, gegeven als sanctie op een misdrijf waarop een lidstaat de doodstraf heeft gesteld.

Art. 3 Het voorgaande wordt niet van toepassing geacht, wanneer iemand het leven verliest door geweld, absoluut noodzakelijk:

 • -Voor het bedwingen met wettige middelen van een opstand of oproer in één der verdragsluitende partijen;
 • -Voor het verrichten van een wettig bevolen arrestatie, of ter voorkoming van onttrekking hieraan;
 • -Voor het doen eindigen van een oorlogstoestand in één der verdragsluitende lidstaten.

Art. 4 Niemand zal onderworpen worden aan martelingen, folteringen of andere straffen die een aantasting van de waardigheid van de mens zijn.

Art. 5 Niemand zal in slavernij of onwaardig dienstverband worden gehouden.

Art. 6 Het voorgaande wordt niet van toepassing geacht:

 • -Op de militaire of, zo een lidstaat hierin voorziet, vervangende dienstplicht;
 • -Op diensten, gevorderd door een onafhankelijke rechter als sanctie op een misdrijf waarop een lidstaat deze diensten gesteld heeft;
 • -Op diensten, gevorderd na een ramp of bij noodtoestand;
 • -Op de normale burgerplichten.

Art. 7 Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid. Niemand mag op enige grond van zijn vrijheid worden beroofd.

Art. 8 Het voorgaande wordt niet van toepassing geacht:

 • -Op de gevangenhouding, welke door een onafhankelijke rechter als sanctie op een misdrijf is uitgesproken;
 • -Op de gevangenhouding, welke het gevolg is van arrestatie;
 • -Op de gevangenhouding van personen, die besmettelijke ziekten zouden kunnen verspreiden, van krank- en zwakzinnigen, van landlopers die de openbare orde of de democratische rechtsorde verstoren of het staatsbestel van één der verdragsluitende partijen met onwettige middelen trachten te wijzigen.

Art. 9 Een ieder heeft recht op een eerlijk en wettig proces, ten overstaan van een onafhankelijke rechterlijke macht, binnen een redelijke termijn, en in een taal die hij beheerst of althans verstaat.

Art. 10 Niemand wordt schuldig geacht aan enig strafbaar feit, dan nadat hiervan ten overstaan van een onafhankelijke rechter het onomstotelijke bewijs wettig en overtuigend geleverd is.

Art. 11 Niemand wordt schuldig geacht aan enig strafbaar feit dat op het moment van het begaan niet door een lidstaat strafbaar gesteld was.

Tweede Afdeling. Van de vrijheden Edit

Art. 12 Een ieder heeft recht op vrijheid van woord en gedachte.

Art. 13 Een ieder heeft recht op vrijheid van drukpers.

Art. 14 Een ieder heeft recht op vrijheid van godsdienst en geweten.

Art. 15 Een ieder heeft recht op vrijheid van vereniging en vergadering.

Art. 16 De uitoefening van deze rechten kan aan geen beperkingen worden onderworpen dan welke noodzakelijk zijn in een democratische samenleving ter bescherming van 's lands veiligheid, de openbare orde, de goede zeden, de gezondheid, de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming van strafbaar gestelde feiten, om de verspreiding van vertrouwelijke gegevens te voorkomen en om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te beschermen en bewaren.

Art. 17 Het staat een ieder, die van huwbare leeftijd is, vrij om te trouwen en kinderen te krijgen, volgens de nationale wetten welke de uitoefening van dit recht beheersen.

Art. 18 De verdragsluitende lidstaten verlenen aan een ieder de vorengenoemde rechten en vrijheden, ongeacht geslacht, ras, huidskleur, taal, religie, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging, afkomst, vermogen of welke andere status ook.

Art. 19 Een verdragsluitende lidstaat kan in geval van oorlog of een andere noodtoestand, welke het bestaan van de staat of het volk rechtstreeks bedreigt, afwijken van zijn in dit verdrag omschreven verplichtingen, mits deze niet verder gaan dan de situatie vereist en dit van tijdelijke aard is.

Art. 20 Het voorgaande wettigt geen inbreuk op de art. 4 en 5.

Derde Afdeling. Van de naleving Edit

Art. 21 Een ieder, wier rechten en vrijheden, zoals in dit verdrag omschreven, geschonden zijn heeft recht op nationale rechtsbijstand en beroep op het Hooggerechtshof der Liga te Jarjana.

Art. 22 Het Hooggerechtshof te Jarjana ziet in hoogste instantie toe op de naleving van dit verdrag, en spreekt recht volgens de beginselen van het internationale recht bij geschillen tussen de lidstaten.

Art. 23 De uitspraken van het Hooggerechtshof der Liga zijn bindend voor wat het het Verdrag betreft. In alle andere gevallen geldt het beginsel der Nationale Souvereiniteit.

Art. 24 De leden van het Hooggerechtshof der Liga worden volgens nationale wettelijke principes en methoden gekozen uit de gewone Recherlijke Macht der verdragsluitende partijen.

Art. 25 Het Hooggerechtshof telt evenveel leden als het Verdrag ondertekend hebben. Zij worden voor het leven benoemd.

Art. 26 Het Hooggerechtshof der Liga kiest voor een periode van drie jaar een voorzitter. Deze zal telkens uit een andere lidstaat gekozen worden.

Art. 27 Bij het staken der stemmen zal een herstemming worden doorgevoerd. Staken bij de vierde herstemming de stemmen nog steeds, dan beslist terstond het lot.

Art. 28 Het Hooggerechtshof is bevoegd kennis te nemen van elke klacht die hem door een Verdragsluitende Lidstaat of een burger daarvan wordt voorgelegd, tenzij het zichzelf niet competent acht.

Art. 29 De kosten van het Hof worden gedragen door de Liga.

Vierde Afdeling. Van de inwerkingtreding en de uittreding Edit

Art. 30 Het Verdrag treedt in werking, zodra de parlementen van de Verdragsluitende Lidstaten het op de in de nationale wetgeving voorgeschreven wijze hebben bekrachtigd.

Art. 31 Een Verdragsluitende Partij treedt niet uit het verdrag dan na een daartoe strekkend besluit van haar parlement en regering.

Gedaan te Jarjana, de 25ste augustus 1989

Voor het Koninkrijk Karstonia: Christian II

Voor de Republiek der São Antonio Eilanden: F.M.Freitas

Voor het Koninkrijk Seppië: Arna-Lotta

Voor de Republiek Gissel: Klaus Klenke